VAR-verklaring

Voer je voor een opdrachtgever werkzaamheden uit, dan is het in de praktijk vaak lastig om te bepalen of je een dienstbetrekking hebt, of je ondernemer bent of dat er sprake is van bijverdiensten. De Belastingdienst geeft daarom op jouw verzoek een 'Verklaring arbeidsrelatie' af. Met deze verklaring kun je vooraf zekerheid krijgen over de vraag of je inkomen uit een arbeidsrelatie als belastbare winst uit onderneming, belastbaar loon of belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden wordt belast. De Belastingdienst kan ook een 'Verklaring arbeidsrelatie' afgeven waarin staat dat je werkzaamheden verricht voor rekening en risico van je vennootschap. Samengevat kan deze verklaring op basis van 4 situaties worden afgegeven:
  • winst uit onderneming (VAR-WUO)
  • inkomsten uit dienstbetrekking (VAR-loon)
  • resultaat uit overige werkzaamheden (VAR-ROW)
  • werkzaamheden voor rekening en risico van je vennootschap (grootaandeelhouder) (VAR-DGA)
Meer over de VAR-verklaring
Staat in de verklaring dat je 'winst uit onderneming' hebt of dat je 'inkomsten voor rekening en risico van je vennootschap' zijn, dan hoeft je opdrachtgever over deze inkomsten geen loonbelasting/premie volksverzekeringen in te houden. Hierbij gelden de volgende voorwaarden:
  • De werkzaamheden komen overeen met de werkzaamheden die in de verklaring zijn vermeld.
  • De werkzaamheden worden binnen de geldigheidsduur van de verklaring verricht.
  • De opdrachtgever stelt je identiteit vast en bewaart kopieën van een geldig identiteitsbewijs (geen rijbewijs) en van je 'Verklaring arbeidsrelatie' bij zijn administratie.
Houd je er rekening mee dat je in deze situatie niet verzekerd bent voor de werknemersverzekeringen?

De Belastingdienst geeft de verklaring af op basis van de antwoorden die je op het aanvraagformulier hebt ingevuld. Soms blijkt achteraf dat de verklaring onjuist is. De Belastingdienst herziet dan de verklaring of trekt deze in.

Staat in de verklaring dat je 'winst uit onderneming' hebt of dat je 'inkomsten voor rekening en risico van je vennootschap' zijn, dan mag je opdrachtgever erop vertrouwen dat hij geen loonbelasting/premie volksverzekering en bijdrage Zvw hoeft in te houden en af te dragen. Ook niet als achteraf blijkt dat de verklaring onjuist is. Dit geldt uiteraard niet bij misbruik en oneigenlijk gebruik, bijvoorbeeld als het voor de opdrachtgever overduidelijk is dat de afgegeven verklaring wel onjuist moet zijn, maar hij toch de verklaring heeft toegepast.

Staat in de verklaring 'resultaat uit overige werkzaamheden' of 'loon', dan zijn aan deze kwalificatie geen rechten te ontlenen. Je opdrachtgever moet in beide gevallen nog steeds zelf beoordelen of er wel of niet sprake is van een dienstbetrekking op basis waarvan hij loonheffingen moet inhouden en afdragen.

De verklaring 'werkzaamheden voor rekening en risico van je vennootschap' geldt niet voor het loon dat je als directeur-grootaandeelhouder ontvangt van je vennootschap zelf. Daarover moet jouw vennootschap loonheffingen berekenen en afdragen. In sommige gevallen is de directeur-grootaandeelhouder niet verzekerd voor de premies werknemersverzekeringen.

Een Verklaring arbeidsrelatie is maximaal 1 kalenderjaar geldig. Als je in de loop van het jaar start met je werkzaamheden, is de verklaring geldig vanaf de startdatum tot en met het einde van het kalenderjaar. Voor het lopende kalenderjaar kun je de verklaring in dat hele jaar aanvragen. Vanaf 1 september kun je de verklaring aanvragen voor het volgende kalenderjaar. Je kunt geen verklaring aanvragen voor een al verstreken kalenderjaar.

In sommige gevallen hoef je voor het volgende kalenderjaar niet zelf een verklaring arbeidsrelatie aan te vragen. Je krijgt automatisch een verklaring als je voldoet aan de volgende voorwaarden:
•    Je hebt de afgelopen drie jaar een verklaring arbeidsrelatie aangevraagd
•    Je hebt telkens een verklaring voor hetzelfde soort werk aangevraagd
•    Je hebt het werk onder vergelijkbare omstandigheden uitgevoerd
•    Je hebt telkens eenzelfde verklaring van de Belastingdienst gekregen
•    De Belastingdienst heeft de verklaringen in de tussentijd niet herzien

De verklaring voor het volgende kalenderjaar krijg je uiterlijk half september van het lopende jaar. Krijg je de verklaring niet automatisch, dan voldoe je niet aan de voorwaarden en vraag je zelf een verklaring aan. Zijn je werkzaamheden of omstandigheden waaronder je werkt veranderd, dan moet je altijd een nieuwe verklaring aanvragen. http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/programmas_en_formulieren/aanvraag_verklaring_arbeidsrelatie_online_formulier

Ben je vóór 1 november bezig met een opdracht die doorloopt tot in het volgende kalenderjaar (maximaal één jaar), dan hoef je voor die opdracht in het volgende kalenderjaar geen nieuwe Verklaring Arbeidsrelatie aan je opdrachtgever te geven. Ben je na 1 november met een opdracht begonnen, dan moet je in het volgende kalenderjaar wel een nieuwe Verklaring Arbeidsrelatie aan je opdrachtgever geven.


Vragen? Neem contact op met een medewerker van JouwOnderneming.